Algemene voorwaarden | ISOenergy
Voordelen ISO Energy
• Verlaag uw stookkosten
• Verhoog uw wooncomfort
• Duurzaam isolatiemateriaal
• Topkwaliteit Isolatiemateriaal
• Optimaliseer het energielabel
• Geef uw woning meer waarde
• Een echt Zeeuws bedrijf

Algemene voorwaarden


ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN ISOENERGY B.V.

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene consumentenvoorwaarden ISOenergy B.V.

Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

ISOenergy: ISOenergy B.V., kantoorhoudende aan de Ambachtsweg 5 (4458 DA) te ’s-Heer Arendskerke en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60122773.

Meer- en minderwerk: door de Consument gewenste toevoegingen aan of verminderen van de overeengekomen werkzaamheden die kunnen leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

SKG-IKOB: Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.

Artikel 2 – Werkingssfeer en wijziging

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ISOenergy goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Consument levert.
 2. ISOenergy is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal ISOenergy de Consument tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. De Consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de door ISOenergy toegezegde prestatie wezenlijk afwijkt als gevolg van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Een aanbod is geldig tot 14 dagen na dagtekening. Het aanbod wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren goederen alsook de betaalcondities. De in het aanbod opgenomen (lever)tijden zijn indicatief.
 3. Tenzij expliciet anders vermeld en/of overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
  1. gebaseerd op de tijdens het aanbod c.q. orderdatum geldende hoogte van de kostprijzen zoals inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en alle andere kosten;
  2. gebaseerd op levering af magazijn of andere opslagplaats;
  3. inclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
  4. exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  5. gebaseerd op de standaarduitvoering;
  6. voor spouwmuurisolatie gebaseerd op maximaal 6 cm spouwbreedte.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van ISOenergy door de Consument. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

Artikel 5 – Verplichtingen van ISOenergy

 1. ISOenergy zal de werkzaamhedendeugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Indien overeengekomen zal ook conform de SKG-IKOB-verwerkingsrichtlijnen gehandeld worden. ISOenergy neemt bij uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde hiervan.  
 2. ISOenergy is verplicht de Consument te wijzen op:
  1. Onjuistheden in de door Consument verstrekte opdracht of gegevens voor zover ISOenergy deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  2. Kenbare gebreken van de zaak van Consument waar aan het werk wordt verricht;
  3. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;
  4. ISOenergy draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht binnen een redelijke termijn door ter zake deskundige personen op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden van ISOenergy (09:00 tot 17:00 uur).

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument stelt ISOenergy in de gelegenheid de materialen af te leveren en vrijelijk het werk te verrichten. Consument dient daarbij in ieder geval aan het volgende te voldoen:
  1. tijdig alle informatie verstrekken welke relevant is voor het opstellen van de aanbieding, de uitvoering van de werkzaamheden of levering van goederen, waaronder de specifieke wensen van Consument, de staat van de zaak en een leidingverloop tekening;
  2. ISOenergy in staat te stellen het werk naar behoren en zonder vertraging uit te kunnen laten voeren door ISOenergy onbelemmerde toegang tot het werk te verschaffen o.a. door het tijdig verwijderen van alle obstakels tot 3 meter uit de gevel en het vastzetten van (losse) voorwerpen in de woning;
  3. ISOenergy de nodige brandstoffen en hulpmaterialen zoals gas, water en elektriciteit te verschaffen, welke voor rekening van de Consument komen;
  4. het tijdig aanvragen en betalen van de nodige goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen);
  5. zorg te dragen voor opslagruimte van materiaal indien gewenst door ISOenergy;
  6. er voor zorg te dragen dat de goederen en objecten in de omgeving waarop geen neerslag of vervuiling mag komen, verwijderd/ vastgezet of voldoende afgedekt of afgeplakt worden. Consument dient zelf toezicht te houden op de naleving hiervan en vrijwaart ISOenergy voor aanspraken hiervoor door derden;
  7. alle ruimtes geschikt te maken ten behoeve van de uitvoering van het werk;
  8. voldoende adequate voorzieningen te hebben om gas, water en elektriciteit naar de woning indien noodzakelijk terstond te kunnen afsluiten.
  9. De Consument zorgt ervoor dat ISOenergy tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door de Consument voor het werk te verschaffen gegevens. ISOenergy geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
  10. Consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ISOenergy behoren, zodanig en zo tijdig te worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Consument ISOenergy tijdig hiervan in kennis te stellen.
  11. Indien de aanvang van het werk of de voortgang van het werk, zoals overeengekomen tussen partijen, wordt vertraagd doordat Consument niet voldoet aan haar verplichtingen uit dit artikel 6 dan wel andere expliciet tussen partijen schriftelijk overeengekomen verplichtingen van Consument, zal Consument een boete verbeuren van EUR 150,- per vertraging tot een maximaal bedrag van EUR 300,- onder een overeenkomst. De Consument dient ook de voor ISOenergy verband houdende schade, ontstaan door de vertraging, te vergoeden indien deze de Consument kan worden toegerekend.
  12. De Consument draagt het risico voor (schade veroorzaakt door):
   1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
   2. onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen;
   3. gebreken aan op of in de zaak waaraan het werk wordt verricht;
   4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld;
   5. onjuistheden in de door of namens Consument verstrekte gegevens;

Dit doet niet af aan de plicht van ISOenergy om de Consument te wijzen op grond van artikel 5 lid 2.

Artikel 7 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 1. Indien ISOenergy haar verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de Consument ISOenergy schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voor te zetten. De Consument kan er daarbij op wijzen dat deze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien ISOenergy 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
 2. De Consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Consument mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan ISOenergy verschuldigd is.

Artikel 8 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De Consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat, is ISOenergy verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Consument zal ISOenergy het vaste en overeengekomen bedrag vergoeden waartegen het werk verricht zou worden (aanneemsom), vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door gemaakte kosten.
 5. Indien een prijsvorming methode is gehanteerd waarbij geen vast bedrag is vastgesteld (richtprijs), vergoedt de Consument aan ISOenergy de door ISOenergy aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die ISOenergy over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9 – Meer- en minderwerk

 1. Consument kan nadat de overeenkomst is gesloten meerwerk opdragen. ISOenergy is niet verplicht hieraan te voldoen.
 2. Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de financie?le consequenties.  ISOenergy kan aanspraak maken op betaling van meerwerk, indien hij de consument tijdig schriftelijk op de financie?le consequenties heeft gewezen, tenzij consument de financie?le consequenties had moeten begrijpen.
  1. Het meerwerk wordt in rekening gebracht via de eindafrekening.

Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet ISOenergy hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Consument en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 2. Eventuele extra kosten die ISOenergy moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed.
 3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen de partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 11 – Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 – Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer ISOenergy aan de Consument heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de Consument van ISOenergy de mededeling heeft gekregen dat het werk is voltooid en de Consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden dan wel af te keuren;
 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is ISOenergy verplicht de door de Consument hierdoor geleden schade te vergoeden.
 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt dat iedere, door ISOenergy vermelde, opleveringsdatum(s) aangemerkt worden als zijnde een vermoedelijke datum van oplevering.

Artikel 13 – Vooruitbetaling/zekerheid

 1. ISOenergy is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,- een vooruitbetaling te verlangen.
 2. ISOenergy kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Consument.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan ISOenergy zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Consument zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Indien en zolang de Consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is ISOenergy gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14 – De eindafrekening

 1. Nadat het werk is gedaan stuurt ISOenergy de eindafrekening naar de Consument.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en minderwerk.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt de betaling plaats middels overschrijving binnen 14 dagen nadat het werk is uitgevoerd.

Artikel 15 – Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de Consument niet tijdig betaald, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt ISOenergy na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 3 een betalingsherinnering, waarin zij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan ISOenergy rente in rekening brengen van af het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 14 lid 3 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. ISOenergy is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien ISOenergy hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Consument.
 4. ISOenergy blijft de eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat de Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 16 – Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft ISOenergy het recht de in Artikel 15 lid 2 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 17 – Garantie

 1. ISOenergy geeft, indien overeengekomen, ten aanzien van het werk een garantiecertificaat. De in het garantiecertificaat opgenomen bepalingen gelden ten aanzien van garantie voor het werk.

Buiten de garantie vallen gebreken:

 1. welke zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger;
 2. gedurende de garantietermijn door een derde of de Consument  werkzaamheden zijn verricht aan het door ISOenergy geleverde werk;
 3. gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud/inspectie wordt verricht aan de gevels en constructies die onderhoud behoeft;
 4. ontstaan van vochtdoorslag indien hier niet een expliciete garantie voor is afgegeven.
 5. de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

Artikel 18 – Oplevering en tekenen voor oplevering

Consument zal direct aansluitend aan de beëindiging van de werkzaamheden aanwezig zijn zodat het werk kan worden opgeleverd. Kosten voor een separate oplevering zijn voor rekening van de Consument. Indien door een derde namens de Consument de oplevering wordt afgenomen en het opleverbewijs wordt getekend wordt dit geacht te zijn gedaan door of namens de Consument.

Artikel 19 – Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen ISOenergy en Consument zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 21 – Rangorde

In geval van tegenstrijdigheid tussen het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert hetgeen in het aanbod dan wel het in de overeenkomst.

Artikel 22 – Privacy en gegevensbescherming

ISOenergy verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan ISOenergy via e-mail info@isoenergy.nl of telefonisch 0113-724999.

’s-Heer Arendskerke, Mei 2020

ISOenergy, de specialist voor woningisolatie in Zuidwest Nederland

Wij werken alleen met de beste en meest duurzame isolatiemiddelen
ISOenergy gaat voor de beste kwaliteit. U wilt immers serieus besparen op uw stookkosten? Dat kan met de professionals en 1e-klas materialen van ISOenergy. Wij bieden topkwaliteit in spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. We zijn misschien niet de goedkoopste maar wel de beste en dat telt als het om duurzaam besparen en topkwaliteit na-isolatie gaat. Lees verder >>
Gecertificeerd bedrijf
Vestiging Zeeland
Ambachtsweg 5
4458 DA ’s-Heer Arendskerke
T 0113-724999
E info.zld@isoenergy.nl
Vestiging Zuidhollandse Eilanden
Sikkel 34
3274 KK Heinenoord
T 0186-745052
E info.zhe@isoenergy.nl
ISOenergy is een gecertificeerd bedrijf
ISOenergy is lid van
Copyright 2023 ISOenergy
|
 Ontwerp en realisatie: Wigman Van Dijk
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram